Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) Όσοι είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, όπως αυτό ορίζεται στο Αρθρο 46 του Νόμου 4485/2017, από το Τμήμα ή άλλο συναφές τμήμα,

β) Όσοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) από το Τμήμα ή έχουν εκπληρώσει τη Γενική Υποχρέωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π. Μ.Σ.) του Τμήματος,

γ) Οι κάτοχοι συναφούς Δ.Μ.Σ. από άλλο τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής,

δ) Τελειόφοιτοι φοιτητές που παρακολουθούν

(i) προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου που οδηγούν στη λήψη ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου από το Τμήμα ή συναφή τμήματα ή
(ii) προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου που οδηγούν στη λήψη συναφούς Δ.Μ.Σ. από άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στο Π.Δ.Σ. μόνο μετά από τη λήψη ταυ αντίστοιχου τίτλου σπουδών,

ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απόφοιτος Α.Ε.Ι. , μη κάτοχος διπλωμάτων των παραπάνω κατηγοριών, μπορεί να υποβάλει αίτηση και να γίνει δεκτός εφόσον διαθέτει αποδεδειγμένη ικανότητα διεξαγωγής έρευνας στην επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής.

Η υποβολή αιτήσεων εισαγωγής μπορεί να γίνει οποτεδήποτε από την 1η Μαρτίου 2022 έως και την 30η Ιουνίου 2022.

Για κάθε υποψήφιο, θα οριστεί ημερομηνία προφορικής συνέντευξης που διεξάγεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα, τηλέφωνο: 26510- 07213), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (http://www.cse.uoi.gr), όπου υπάρχει και η αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/06/22