ΠΕ Κοινωνιολόγος/Κοινωνικής Πολιτικής στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Δήμου Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου (ΠΕ Κοινωνιολόγος/Κοινωνικής Πολιτικής) στο πλαίσιο της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς
όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ
και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,
10
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πρέβεζας-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας, Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, Τ.Κ. 48100
Πρέβεζα, υπόψη κ. Καλλιόπης Κυργιάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2682360650).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 28 Μαρτίου 2022

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-27.png