3 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με Σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου στον Δήμο Ρόδου

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου»

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Κλάδοι:

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (Δασκάλων)

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14/03/22