Πλήρωση μίας θέσης Ψυχολόγου στο ΕΜΠ,  στο πλαίσιο του Έργου «Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προκηρύσσει την πλήρωση μίας «1» θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» (Κ.Α. 65/2190) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
· Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
(πρώην Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α).
· Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
· Βεβαίωση ολοκλήρωσης ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης από σχετικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι «22-03-2022».

Περισσότερα: http://career.ntua.gr/wp-content/uploads/2022/03/Gindidis_Prosklisi_FoitMerimna_ADA.pdf

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22/03/22