Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στo Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα Eπιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Tο Tμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα, σε επίπεδο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Masters) και Διδακτορικές Σπουδές (PhD).

Υποβολή αιτήσεων για Διδακτορικές Σπουδές (PhD)

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος Επιστήμης υπολογιστών απονέμει τo Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ114/Τ.A’/4-8-217).Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών που περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές περιοχές:

(Α) Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
(Β) Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
(Γ) Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
(Δ) Πληροφοριακά Συστήματα και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
(Ε) Υπολογιστική και Γνωσιακή Όραση, και Ρομποτική
(Ζ) Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
(Η) Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
(Θ) Τεχνολογία Πολυμέσων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Το Τμήμα έχει δύο περιόδους αποδοχής διδακτορικών φοιτητών, μια κατά το χειμερινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο εαρινό εξάμηνο και μια το εαρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο χειμερινό εξάμηνο. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στις προθεσμίες για την κάθε περίοδο, ως εξής:

Περίοδος αίτησης: Χειμερινό εξάμηνο 
Κατάθεση αίτησης: 31 Οκτωβρίου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 15 Δεκεμβρίου
Έναρξη σπουδών: Επόμενο εαρινό εξάμηνο 

Περίοδος αίτησης: Εαρινό εξάμηνο 
Κατάθεση αίτησης: 31 Μαρτίου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
 31 Μαϊου
Έναρξη σπουδών: Επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο

Υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Επίσης μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα και τα παρακάτω δικαιολογητικά: (Προσοχή τα αρχεία που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αρχεία τύπου pdf μεγέθους έως 2ΜΒ και συνολικό μέγεθος αρχείων έως 20ΜΒ):

1. Αίτηση (Έντυπο υποβολής Αίτησης Μέρος 1 ΔΔ)
2. Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος (Αίτηση Μέρος 2 ΔΔ)
3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών.
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
5. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά.
6. Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους.
7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
8. Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (Εντυπο ΔΔ) .
9. Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές (Εντυπο Συστατικής Επιστολής ΔΔ). Οι συστατικές επιστολές πρέπει να γράφονται σε ειδικό έντυπο, που συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση και να αποστέλλονται απ’ ευθείας από τους συντάκτες ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στο Τμήμα. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψηφίους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους.

Εάν ο τίτλος δεύτερου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) http://www.doatap.gr/gr/index.php

Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης τους.

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι η προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων των πτυχίων ή πιστοποιητικά αναγνώρισης σπουδών και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών.

Για τη Φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην αίτηση: Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg, μέγιστο μέγεθος: 2MB και διαστάσεις: 200px x 200px

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: εδώ

Μπορούν επίσης να απευθύνονται στη γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: +30 2810 393592
E-mail: pgram@csd.uoc.gr

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/03/22