Εμπειρογνώμονες & Βοηθοί στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Εμπειρογνώμονες:

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD 7 και AD 8).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες διαγωνισμού.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων/επιτυχουσών:

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά πέντε τομείς. Ο υποψήφιος/Η υποψήφια μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για έναν από τους τομείς αυτούς. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να κάνουν την επιλογή τους κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας και δεν θα είναι σε θέση να προβούν σε αλλαγές μετά την επικύρωσή της.

Τομέας 1Υποδομές ΤΠΕ, υπολογιστικό νέφος, δίκτυα και ενδιάμεσο λογισμικόAD 771
Τομέας 2Ψηφιακός χώρος εργασίας, μηχανοργάνωση γραφείου και κινητή υπολογιστικήAD 749
Τομέας 3Διακυβέρνηση ΤΠ και δεδομένων, διαχείριση προγραμμάτων/χαρτοφυλακίων και έργων, γραφείο διαχείρισης έργου (ΓΔΕ), επιχειρηματική και επιχειρησιακή αρχιτεκτονικήAD 770
Τομέας 4Σχεδιασμός, ανάπτυξη/διαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών ΤΠ και ετοιμοπαράδοτων λύσεων· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνηAD 773
Τομέας 5Ασφάλεια ΤΠΕAD 887

Βοηθοί:

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «βοηθούς» (ομάδα καθηκόντων AST 4).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες διαγωνισμού.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων/επιτυχουσών:

Τομέας 1Υποδομές ΤΠΕ, υπολογιστικό νέφος, δίκτυα και ενδιάμεσο λογισμικό47
Τομέας 2Ψηφιακός χώρος εργασίας, μηχανοργάνωση γραφείου και κινητή υπολογιστική55
Τομέας 3Ανάπτυξη/διαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών ΤΠ και ετοιμοπαράδοτων λύσεων· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη74
Τομέας 4Ασφάλεια ΤΠΕ29

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά τέσσερις τομείς. Ο υποψήφιος/Η υποψήφια μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για έναν από τους τομείς αυτούς. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να κάνουν την επιλογή τους κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας και δεν θα είναι σε θέση να προβούν σε αλλαγές μετά την επικύρωσή της.

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22 Μαρτίου 2022