Ελληνική Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ): Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου με δέκα (10) Επιστημ. Συνεργάτες – Ερευνητές & δύο (2) Επιστημ. Συνεργάτες-Επόπτες

στο πλαίσιο του ΥΕ 1 της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο» με κωδικό ΟΠΣ 5044982, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Ειδικότερα, αναζητούμε 2 επιστημονικούς συνεργάτες – ερευνητές οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση έργου από τα μέσα Μαρτίου 2022 έως 30/06/2022, με αντικείμενο τη συμμετοχή στη διενέργεια έρευνας στις περιοχές Ρόδος, Πάρος και Μύκονος.

Οι εργασίες των 2 επιστημονικών συνεργατών – ερευνητών για τις περιοχές Ρόδος, Πάρος και Μύκονος θα είναι οι εξής:

  • Διεξαγωγή επιτόπιων καταγραφών επιχειρήσεων στην περιοχή της Ρόδου. Αφορά σε επανάληψη καταγραφών που έχουν γίνει την περίοδο 09/2021 – 10/2021. Περιλαμβάνεται ηλεκτρονική καταχώρηση των εγγραφών σε ορισμένη φόρμα (περιβάλλον xls) και επιτόπιοι επανέλεγχοι των καταγραφών όταν κρίνεται αναγκαίο από τον αρμόδιο επόπτη ή τα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου.
  • Διενέργεια έρευνας (συνεντεύξεις) και συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 150 επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στις περιοχές: Ρόδος (70 επιχειρήσεις), Πάρος (40 επιχειρήσεις), Μύκονος (40 επιχειρήσεις). Περιλαμβάνεται ηλεκτρονική καταχώρηση των εγγραφών σε ορισμένη φόρμα (περιβάλλον xls). Κάθε ένας από τους δύο ερευνητές θα αναλάβει τη διενέργεια συνεντεύξεων και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από 75 επιχειρήσεις των παραπάνω περιοχών.
  • Διενέργεια έρευνας (συνεντεύξεις) και συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε 1.000 αλλοδαπούς τουρίστες στις εξής περιοχές: Ρόδος (350 ερωτηματολόγια), Πάρος (330 ερωτηματολόγια), Μύκονος (320 ερωτηματολόγια). Περιλαμβάνεται ηλεκτρονική καταχώρηση των εγγραφών σε ορισμένη φόρμα (περιβάλλον xls). Κάθε ένας από τους δύο ερευνητές θα αναλάβει τη διενέργεια συνεντεύξεων και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από 500 τουρίστες στις παραπάνω περιοχές.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί μετακίνηση των επιστημονικών συνεργατών – ερευνητών στις περιοχές ενδιαφέροντος, τα σχετικά έξοδα θα καλυφθούν από την ΕΣΕΕ σύμφωνα με τους όρους σχετικής Απόφασης του Προεδρείου της ΕΣΕΕ (Κανονισμός επιλεξιμότητας δαπανών μετακίνησης στελεχών της ομάδας έργου, στο πλαίσιο της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο»).

Τα απαραίτητα προσόντα των ενδιαφερομένων είναι:

  • Βεβαίωση φοίτησης σε ίδρυμα (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού ή και Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού. ΔΗΛΑΔΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται σε δύο φάσεις:

Α’ Φάση – Έλεγχος πλήρωσης απαιτούμενων προσόντων (κριτήρια αποκλεισμού on/off)

Όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Β’ Φάση – Βαθμολόγηση & Κατάταξη αιτήσεων των ενδιαφερομένων:

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα της Α’ Φάσης, προωθούνται στη Β’ Φάση, όπου βαθμολογούνται και κατατάσσονται βάσει κριτηρίων (αναλυτικά δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει συνέντευξη των ενδιαφερομένων που καλύπτουν τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα προσόντα. Οι συνεντεύξεις δύναται να διενεργηθούν μέσω κατάλληλης εφαρμογής τηλεδιάσκεψης (app zoom).

Η αμοιβή θα είναι συνολικό μικτό ποσό 5.070 € και το πληρωτέο:

– για αμειβόμενους με τίτλο κτήσης 3.087,94 € (έπειτα από αφαίρεση παρακράτησης φόρου, χαρτοσήμου και κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ).

– για αμειβόμενους με ΤΠΥ 4,858,66 € (έπειτα από αφαίρεση παρακράτησης φόρου), οι αμειβόμενοι με ΤΠΥ στη συνέχεια αποδίδουν ΦΠΑ 24%.

Στο link της Πρόσκλησης https://esee.gr/l/  υπάρχουν:

  • περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, τα καθήκοντα των επιστημονικών συνεργατών, τα απαραίτητα προσόντα των ενδιαφερομένων, τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, το οικονομικό αντικείμενο και τη διάρκεια των συμβάσεων,
  • οδηγίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης.

Αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων, θα δοθεί παράταση έως την Τετάρτη 2/3/2022 και ώρα 14:00.

Εναλλακτικά της έντυπης υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά φάκελο (σε μορφή zip αρχείου), ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων.

Συνημμένα τα σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης (είναι επίσης διαθέσιμα από το link της Πρόσκλησης).

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Ηλέκτρα Παύλου (e-mail: epavlou@esee.gr).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2/03/22, 14:00