2022 – 7ος Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ “Νίκος Αναλυτής”

ο 7ος κύκλος του Φοιτητικού Διαγωνισμού θα εστιάσει σε μία μόνο από τις διαστάσεις του ευρέος αυτού ζητήματος, τον κοινωνικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, καλώντας για τη συνεισφορά των φοιτητικών ομάδων στην ανάδειξη πιθανών λύσεων και προτάσεων όσων αφορά στην αντιμετώπιση και το μετριασμό των κοινωνικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Για πρώτη φορά, κατά την 7η υλοποίηση του διαγωνισμού, οι εργασίες των νέων θα αποκτήσουν μία πιο διαδραστική διάσταση, αποτελούμενες από:

Α. μία γραπτή εργασία ανάπτυξης του θέματος και εμπεριστατωμένων προτάσεων, όπως κάθε χρόνο,

Β. μία αφίσα σύνοψης των συμπερασμάτων και προτάσεων της εργασίας, προσφέροντας μία γραφική προσέγγιση για την παρουσίαση της εργασίας. Οι αφίσες θα προβληθούν σε ειδική εκδήλωση τον Μάιο 2022, δίνοντας τη δυνατότητα διάδρασης και συζήτησης μεταξύ φοιτητών και αξιολογητών για το περιεχόμενο των εργασιών (οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία αφίσας παρακάτω).

Όπως και στην 6η υλοποίηση, τα βραβεία του διαγωνισμού θα σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων και των ευκαιριών ένταξής τους στον χώρο εργασίας, μέσω:

  • ευκαιριών απασχόλησης σε εταιρία-μέλος του CSR HELLAS σε θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης,
  • παροχής εξοπλισμού που ενισχύει τις δυνατότητες εκπαίδευσης των νέων στο νέο πλαίσιο εξ’ αποστάσεως μάθησης,
  • άλλων βραβείων που θα ανακοινωθούν σύντομα.

ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες φοιτητών/-τριών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελούμενες από 3 ή 4 μέλη, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από όλα τα Ελληνικά πανεπιστήμια. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι φοιτητές/-τριες να βρίσκονταν στο δεύτερο έτος των σπουδών τους και άνω.

Συγκεκριμένα, οι ομάδες φοιτητών και φοιτητριών καλούνται να εστιάσουν και να αναπτύξουν ένα ΜΟΝΟ από τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Ποιες εξειδικευμένες πολιτικές μπορούν να εφαρμοστούν για την πρόληψη των δυσμενών κοινωνικών συνεπειών που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στον τομέα της γεωργίας; Ποιες αλλαγές θα προτείνατε να εφαρμοστούν στον αγροτοδιατροφικό τομέα ώστε να μειωθεί ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή και κατανάλωση ορισμένων προϊόντων και τροφίμων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις όποιες αρνητικές επιδράσεις στους τοπικούς πληθυσμούς που εργάζονται στον τομέα αυτό;
  1. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το αργότερο έως το έτος 2050 η Ελλάδα θα καταστεί κλιματικά ουδέτερη, που σημαίνει ότι οι εκπομπές από τις πηγές και οι απορροφήσεις από τις καταβόθρες των αερίων του θερμοκηπίου θα έχουν ισοσκελιστεί το αργότερο έως το έτος 2050. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε καθαρές πηγές ενέργειας, και ως καταληκτική ημερομηνία για την απο-λιγνιτοποίηση του ενεργειακού μίγματος της χώρας ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2028. Ποιες κοινωνικές επιπτώσεις θα έχει η επίτευξη των ανωτέρω στόχων στις τοπικές κοινωνίες λιγνιτικής παραγωγής ενέργειας και ποιες οι πολιτικές που μπορούν να υποστηρίξουν μία δίκαιη κοινωνική μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή; Πως μπορούν να συμβάλουν οι επιχειρήσεις μεν, αλλά και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό επίπεδο δε, στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της μετάβασης αυτής και τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας;
  1. Ο τουρισμός αποτελεί επαγγελματική δραστηριότητα για σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της χώρας, και κατά συνέπεια συνεισφέρει στην (ισορροπημένη) οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Πως μπορεί να επηρεάσει η κλιματική αλλαγή την τουριστική βιομηχανία (καταλύματα, οργάνωση συνεδρίων, εστίαση, μεταφορές κ.λπ.), ειδικότερα στις μικρές νησιωτικές περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, και πως μπορούν να συμβάλουν οι επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην προσαρμογή  και το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής;
  1. Η προσαρμογή και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής οδηγούν στην ανάπτυξη και ανάδειξη νέων επαγγελμάτων. Νέα επαγγέλματα συνεπάγονται και νέες δεξιότητες, τόσο από τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όσο και από τους ήδη επαγγελματίες. Ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των νέων δεξιοτήτων και την καλλιέργεια των απαραίτητων προσόντων που απαιτούνται από τα αναδυόμενα επαγγέλματα; Πώς μπορεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να υποστηρίξει την αγορά εργασίας να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στον εργασιακό τομέα;

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Δήλωση συμμετοχής: εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 20 Μαΐου 2022