Νέος κύκλος Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα, έναρξη Φεβρουάριος 2022-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνουν την έναρξη του εικοστού έκτου (26ου) κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.»), το οποίο οδηγεί στην απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στα «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)».

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. 

Στον 26ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2022, θα εισαχθούν κατά ανώτατο όριο εβδομήντα (70) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 15 Νοεμβρίου 2021 μέχρι (νέα ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2022) σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα  δικαιολογητικά που περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://mis.uom.gr/?p=8661

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου 2022