Υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, υπηρετώντας το όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους, προκηρύσσει για 50η χρονιά τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποτροφίας για τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
2. Μηχανική Μάθηση & Εφαρμογές
3. Ανάλυση Δεδομένων- Επιστήμη Δεδομένων
4. Ψηφιακές Τεχνολογίες
5. Τεχνολογίες Δικτύων Η/Υ, Οπτικών Δικτύων και Δικτύων Ασύρματων επικοινωνιών
6. Τεχνητή Νοημοσύνη – Ρομποτική
7. Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα
8. Τεχνολογίες Νέφους και Έξυπνων Συσκευών
9. Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία
10. Παραγωγή και διαχείριση Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμη Υλικών
11. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
12. Γεωπονία
13. Βιολογία
14. Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων
15. Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική Επιστημών Ζωής
16. Αναγεννητική Ιατρική
17. Μοριακή Ιατρική – Κυτταρικές θεραπείες & Βιοκαινοτομία
18. Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική
19. Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας – Τεχνολογία Τροφίμων
20. Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού Κινδύνου
21. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
22. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός στην Αρχιτεκτονική
23. Προστασία Μνημείων
24. Αντισεισμική Τεχνολογία, Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών:

  1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος.
  2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να πραγματοποιήσουν τις επιδιωκόμενες σπουδές, καθώς όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους.
  3. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να φοιτήσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από πτυχίο Proficiency ή TOEFL ή IELTS για την αγγλική γλώσσα, Dalf C2 ή Sorbonne C2 για τη γαλλική γλώσσα, Zertifikat C2 για τη γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχου επιπέδου πτυχίο για λοιπές γλώσσες.
  4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, 3,5/4 μόρια για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια. Για τελειόφοιτους ή απόφοιτους Πανεπιστημίων άλλων χωρών ισχύει ισότιμη βαθμολογία, όπως αυτή ορίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  5. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Σε καμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.
  6. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δε γίνονται δεκτές.
  7. Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1/9/2022 και εξής ανάλογα με την επίσημη έναρξη του εκάστοτε προγράμματος σπουδών. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
  8. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2022, μετά την οποία καμία αίτηση δε θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά εδώ.

Επισήμανση: Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, υποτροφίες και λοιπές παροχές δε δύναται να συνεχίζονται πέραν του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους της ηλικίας των υποτρόφων. Κάθε υποψήφιος ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της αίτησής του με προσωπικό e-mail.

Ο αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την παρούσα ανακοίνωση και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.bodossaki.gr. Επιπρόσθετα μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στο scholarships@bodossaki.gr.

Προσδοκία του Ιδρύματος είναι να διευρύνει ακόμη περισσότερο την εκλεκτή κοινότητα των 2.500 υποτρόφων του με νέα μέλη και να διατηρήσει την επαφή μαζί τους και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, κατά την επαγγελματική τους εξέλιξη, δημιουργώντας ευκαιρίες για δικτυώσεις, για περαιτέρω ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών και για προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω παρουσιάσεων και εκδηλώσεων.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/02/2022