Ίδρυμα Υποτροφιών ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΤΕΡΑ: Δύο (2) υποτροφίες εσωτερικού, για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προκήρυξη:

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Υποτροφιών ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ  ΠΑΤΕΡΑ προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022  δύο  (2) υποτροφίες εσωτερικού, για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ και μία (1) υποτροφία εξωτερικού, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό.

Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών

Εσωτερικού :Οι υποψήφιοι υπότροφοι να είναι απόφοιτοι από όλα τα Λύκεια του Νομού Χίου με βαθμό «Λίαν Καλώς» και Διαγωγή κοσμιωτάτη και οικονομικά αδύνατοι.

Εξωτερικού: Οι υποψήφιοι υπότροφοι να είναι Χίοι στην καταγωγή, οικονομικά αδύνατοι και  να έχουν περατώσει τις σπουδές τους σε  A.E.I. με βαθμό «Λίαν Καλώς».

Διευκρινίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με ομόφωνη απόφασή του και μετά από εισήγηση του εκάστοτε εκπροσώπου του ή Προέδρου του Δ.Σ., δύναται να χορηγεί υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού και σε μη Χίους την καταγωγή.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση που παρέχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος (www.paterasfoundation.gr) και να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf από 12/11/2021 μέχρι και 14/02/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  idrymatajdp@dpateras.com

Δικαιολογητικά

Για υποτροφίες Εσωτερικού.

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ανώτατη Σχολή και σειρά επιτυχίας.
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προηγούμενου ακαδημαϊκού Έτους και εγγραφής στο νέο Εξάμηνο (για τους ήδη φοιτούντες υποψηφίους).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Δήλωση φόρου εισοδήματος και περιουσίας της οικογένειας συνοδευόμενη με το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ή πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα.

Για υποτροφίες Εξωτερικού.

 • Αντίγραφο Πτυχίου Α.Ε.Ι.
 • Βεβαίωση αποδοχής και εγγραφής από Πανεπιστήμιο Εξωτερικού (μεταφρασμένη και επικυρωμένη)
 • Αντίγραφο Πτυχίου που να πιστοποιεί την άρτια γνώση της ξένης γλώσσας που ομιλείται στην χώρα που ο υποψήφιος πρόκειται να σπουδάσει.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως, από το οποίο να προκύπτει η Χιακή καταγωγή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν γεννήθηκε στη Χίο, πιστοποιητικό για την Χιακή καταγωγή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων του.
 • Δήλωση φόρου εισοδήματος και περιουσίας της οικογένειας συνοδευόμενη με το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ή πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα.

     4. Διάρκεια Υποτροφιών.

Οι υποτροφίες είναι ετήσιες και παρέχονται για δέκα (10) μήνες (από 1η Οκτωβρίου έως 31 Ιουλίου). Ανανεώνονται δε μέχρι το πέρας των σπουδών του υποτρόφου εφ’ όσον εξακολουθούν να υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Το Ίδρυμα ωστόσο δύναται να διακόψει υποτροφία αν ο υπότροφος

 • παραιτηθεί γραπτώς αυτής.
 • διακόψει τις σπουδές του ή επιδείξει αμέλεια για αυτές.
 • καταδικασθεί από ελληνικό ή ξένο δικαστήριο για οποιοδήποτε παράπτωμα και
 • δεν προσκομίσει εγκαίρως το ανά εξάμηνο πιστοποιητικό της Σχολής του περί ανελλιπούς φοιτήσεως και καλής επίδοσης στα μαθήματα.

Για πληροφορίες απευθύνεσθε στα γραφεία του Ιδρύματος καθημερινά στα τηλέφωνα  210 4291093/4  (κα. Βούρου Ευαγγελία).

Προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 14/02/2022