ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Master in Information Systems “M.I.S.”)

Τα Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνουν την έναρξη του εικοστού έκτου (26ου ) κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S., το οποίο οδηγεί στην απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στα «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)».

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Έναρξη προγράμματος: Φεβρουάριο του 2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (σε ηλεκτρονική μορφή): 31 Ιανουαρίου 2022