Ειδικός επιστήμονας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και  Ενέργειας στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην  Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» προκηρύσσει μία (1)  θέση Ειδικού επιστήμονα (Engineer/Environmentalist).

Απαιτούμενα προσόντα:

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει το σύνολο των παρακάτω ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων:

Δίπλωμα ή πτυχίο κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος της ημεδαπής όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 5 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ39Α), όπως ισχύει, ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής ή δίπλωμα ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής με μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών σε θέματα περιβάλλοντος.

– Άρίστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

– 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε συναφή με το αντικείμενο του Έργου θέματα.

-Εμπειρία στην  υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε ζητήματα κυκλικής οικονομίας ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης/προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ


Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μπορείτε να βρείτε στο http://www.cti.gr.  Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή  προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Βασιλική Τζέλη, e-mail:tzeli@cti.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31/12/2021