Βρετανικη Σχολη Αθηνων: Υποτροφιες Εκατοτναετηριδος 2022-2023

Πτυχιούχοι, ελληνικής ή κυπριακής υπηκοότητας καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις για υποτροφίες που θα καλύπτουν τα έξοδα σύντομων επισκέψεων στη Μ. Βρετανία για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μελέτης ή έρευνας σε τομείς δραστηριότητας της Βρετανικής Σχολής Αθηνών. Οι τομείς αυτοί, ενδεικτικά, είναι: ελληνική και κυπριακή αρχαιολογία, τέχνη, ιστορία, γλώσσα, φιλολογία, θρησκεία, φιλοσοφία, εθνολογία, ανθρωπολογία, γεωγραφία, καθώς και η εφαρμογή των θετικών επιστημών για τη μελέτη οποιουδήποτε από τα παραπάνω θέματα. Δεν θα χορηγηθούν υποτροφίες για τις φυσικές επιστήμες (ιατρική, φυσική κ.λ.π.). Το αντικείμενο της έρευνας/μελέτης πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένο και να καταδεικνύει την ευνοϊκή επίδραση που θα δεχθεί ο ερευνητής από την πρόσβαση που θα έχει σε παραπεμπτικό υλικό (σε βιβλιοθήκες ή μουσεία ή πανεπιστημιακές σχολές) ή και την επιστημονική γνώση και εμπειρία η οποία προσφέρεται στη Βρετανία, αλλά όχι στην Ελλάδα/Κύπρο.

Οι υποτροφίες συνήθως δεν αφορούν εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία ή τις πραγματοποιούν ήδη. Επίσης, δεν αφορούν κατά κανόνα εκείνους οι οποίοι διεξάγουν μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση ένας σαφώς καθορισμένος τίτλος προτεινόμενης μελέτης ενδεχομένως να αιτιολογήσει μία εξαίρεση

Το προσφερόμενο ποσό είναι £1000 το μήνα, καθώς και κάλυψη ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή, μέχρι το ποσόν των £300. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι στα πρώτα στάδια της καριέρας τους. Επίσης, πιθανώς να προτιμηθούν υποψήφιοι που δεν έχουν μακρά εμπειρία σπουδών στην Μ. Βρετανία.

Η Σχολή προτίθεται να προσφέρει τουλάχιστον δύο υποτροφίες κάθε χρόνο. Καμία υποτροφία δεν θα υπερβεί το διάστημα των τριών μηνών. Οι επιτυχόντες μπορούν να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους σε κάποιο πανεπιστήμιο, μουσείο ή ανάλογο ερευνητικό ή εκπαιδευτικό κέντρο της Μ. Βρετανίας, υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή. Μια σύντομη περίληψη της εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί στην αγγλική γλώσσα μόλις ολοκληρωθεί η επίσκεψή τους. Αιτήσεις από προηγούμενους κατόχους Υποτροφιών Εκατονταετηρίδος Β.Σ.Α. δεν θα ληφθούν υπ’όψιν, εάν δεν έχει παρέλθει διάστημα πέντε ετών από τη χορήγηση της υποτροφίας.

Απαιτείται να προηγηθεί της αίτησης επαφή των υποψηφίων με τους επιβλέποντες καθηγητές, καθώς και με τα βρετανικά επιστημονικά ιδρύματα στα οποία προτίθενται να διεξάγουν την έρευνα.

Οι αιτήσεις πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα, να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση school.administrator@bsa.ac.uk και να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει έναν κατάλογο δημοσιεύσεων, εάν υπάρχουν.
2. Περιγραφή της έρευνας ή της μελέτης που προτίθεται να κάνει ο υποψήφιος (μέχρι 500 λέξεις), όπου θα αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να γίνει η έρευνα στην Μ. Βρετανία, καθώς και η διάρκεια και ο τόπος μελέτης.
3. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις δύο ατόμων που έχουν δεχθεί να δώσουν εμπιστευτικές ακαδημαϊκές συστάσεις και πληροφορίες για τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω συστατικές επιστολές θα παραληφθούν από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών το αργότερο μέχρι την 14 η Ιανουαρίου, 2022.
4. Διεύθυνση και τηλέφωνο υποψηφίου.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 5μμ της 14 ης Ιανουαρίου, 2022. Οι αρχικώς επιλεγέντες υποψήφιοι θα προσκληθούν για μια συνέντευξη στις 18 Φεβρουαρίου 2022. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Απαντήσεις θα σταλούν σε όλους τους υποψήφιους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022. Οι υποτροφίες πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τους υποψήφιους για το ακαδημαϊκό έτος Οκτωβρίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματέα της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στο τηλέφωνο 211 10 22 800 (Δευτέρα – Παρασκευή, 9 π.μ. – 1 μ.μ.).

Προκήρυξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 14 Ιανουαρίου 2022, 5μμ