ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ— EPSO/AD/397/21 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (AD 6) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (2021/C 495 A/01)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο κυρίως η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (ΓΔ MARE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενδέχεται να προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD) .

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων/-ουσών: 86

Για να είναι επιλέξιμος/-η, ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να διαθέτει:

α)επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τετραετούς διάρκειας, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα που σχετίζεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα I, ή
β)επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριετούς διάρκειας , πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική πείρα που σχετίζεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα I.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 11 Ιανουαρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών

περισσότερες πληροφορίες εδώ