Δύο (2) Υποτροφίες εις μνήμην του Δημήτρη Μανωλόπουλου για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα από την Space Hellas

Η SPACE HELLAS προκηρύσσει δύο (2) τιμητικές ετήσιες υποτροφίες «Δημήτρης Μανωλόπουλος» με συνολικό ποσό έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) για την κάθε μία, εις μνήμην του ιδρυτή της εταιρείας, Δημήτρη Μανωλόπουλου.

Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν σε αποφοίτους δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας, ή αντίστοιχα ισότιμων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα των ελληνικών πανεπιστημίων στην περιοχή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και κατά προτίμηση σε τομείς σχετικούς με δίκτυα επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και τεχνητή νοημοσύνη (AI).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν μία από τις δύο (2) υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή αντίστοιχα ισότιμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
  • Να έχουν εγγραφεί επιτυχώς σε μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών Πανεπιστημίων στην περιοχή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και κατά προτίμηση με ειδίκευση στα δίκτυα επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και την τεχνητή νοημοσύνη (AI)
  • Να είναι ηλικίας έως και 26 ετών.
  • Ο μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους να είναι τουλάχιστον λίαν καλώς.
  • Να μην έχουν πρώτο βαθμό συγγένειας με εργαζόμενο ή με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SPACE HELLAS.
  • Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.space.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον τρόπο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας. Η κατάθεση των αιτήσεων και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.space.gr

Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών: 30/11/2021, ώρα 17.00.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.