Εταιρία: RESULT MANAGEMENT CONSULTANTS

Ημερομηνία Δημοσίευσης:  16-09-2020

Τόπος: Θεσσαλονίκη
Είδος απασχόλησης: Μόνιμη απασχόληση

Η Result Μanagement Consultants είναι μια εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας Συμβούλου Επιχειρήσεων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.

Τίτλος: Στέλεχος Διαχείρισης Έργων – Δημόσιος Τομέας – Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ / Διοίκησης / Χρηματοοικονομικών ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
 • Τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Δελτίων σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή/και Τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε διαδικασίες διαγωνισμών δημοσίων έργων ή μελετών ή υπηρεσιών ή προμηθειών 
 • Άριστη γνώση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), τόσο για δημόσια έργα , όσο και για υπηρεσίες και εμπειρία στην υλοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέχρι και την κατακύρωσή τους
 • Άριστη γνώση νομοθεσίας Δημοσίων Έργων στο πλαίσιο του Ν.4412/2016
 • Άριστη γνώση των προσυμβατικών διαδικασιών για την ανάληψη του έργου
 • Καλή γνώση και εμπειρία στη διαχείριση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων μέχρι και την ολοκλήρωσή  τους 
 • Εμπειρία στην σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών (διακήρυξη, προϋπολογισμός, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, κλπ)
 • Εμπειρία στην υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ και στην υποστήριξη Φορέων Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Εμπειρία στην  έγκαιρη και έγκυρη αναζήτηση διαγωνισμών, είτε μέσω αποδελτίωσης, είτε μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), είτε μέσω διαδικτύου
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (πιστοποιημένη)
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office και AUTOCAD


Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο.
 • Έμφαση στο αποτέλεσμα με λογική και μεθοδική προσέγγιση
 • Ικανότητα ανταπόκρισης κάτω από συνθήκες πίεσης χρόνου
 • Ομαδική δουλειά και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Ευχέρεια ταξιδιών εκτός Θεσσαλονίκης
 • Δίπλωμα ΙΧ

Επιπλέον θα εκτιμηθεί: 

 • Εμπειρία στην προετοιμασία και διαχείριση συμβάσεων  έργων ΣΔΙΤ ή έργων παραχώρησης
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Κάτοχος Μελετητικού πτυχίου

Περιγραφή Θέσης

 • Παρακολούθηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών δημοσίου
 • Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια διαγωνισμών στο δημόσιο τομέα
 • Προετοιμασία φακέλου προσφοράς – Σύνταξη και υποβολή προσφοράς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 • Επικοινωνία με φορείς
 • Σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Δελτίων σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα
 • Υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ και στην υποστήριξη Φορέων Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη
 • Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον


Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας – Αποστολή Βιογραφικών: Υπόψιν κας: resume@result.gr

Κωδικός αναφοράς ΣΔΕΔ.2020