Εταιρία: RESULT MANAGEMENT CONSULTANTS [23.9.2020]

Ημερομηνία Δημοσίευσης:  16-09-2020
Είδος απασχόλησης: Μόνιμη απασχόληση

Η Result Μanagement Consultants είναι μια εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας Συμβούλου Επιχειρήσεων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.

Τίτλος: Management Consultant

Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – ΕΣΠΑ- Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ / Διοίκησης / Χρηματοοικονομικών ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
 • Καλές Λογιστικές και οικονομικές γνώσεις
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (πιστοποιημένη – προφορική και γραπτή)
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office


Επιθυμητά Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή και διαχείριση έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) στο πλαίσιο εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (ΠΕΠ, ΕΠΑνΕΚ, CLLD), καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου και Interreg.
 • Τουλάχιστον 2ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans), Μελετών βιωσιμότητας.
 • Καλή γνώση διαχείρισης στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
 • Δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης με προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών και σε συγκεκριμένο χρόνο
 • Ομαδική δουλειά και επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτός & προφορικός λόγος)
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα σωστής διαχείρισης χρόνου για εκπλήρωση προθεσμιών
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Δίπλωμα ΙΧ

Περιγραφή Θέσης:

 • Συνεχή ενημέρωση για ανοιχτές δράσεις/προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Αγροτικά Προγράμματα, Interreg, Ευρωπαϊκά, κτλ.
 • Προσδιορισμός κατάλληλης δράσης  για την ενίσχυση των έργων
 • Αποκωδικοποίηση οδηγών και παραρτημάτων
 • Σύνταξη ενημερωτικών αρχείων και παρουσιάσεων
 • Ανάπτυξη πελατολογίου και στρατηγικής πωλήσεων
 • Επικοινωνία με φορείς
 • Συλλογή και έλεγχος απαραίτητων δικαιολογητικών για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Ολοκλήρωση δυνητικής προβαθμολόγησης επενδυτικού σχεδίου
 • Προετοιμασία και σύνταξη φακέλων υποβολής
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης, εξέλιξης του έργου και της εκτέλεσης σύμβασης και έλεγχος λήξης της
 • Εκπόνηση Business Plans, Σχεδίων Βιωσιμότητας

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη
 • Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον


Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας – Αποστολή Βιογραφικών: resume@result.gr   με κωδικός αναφοράς ΣΔΣΕΑΠ.2020