ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [16.10.2018]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:
Μίας (1) θέσης εργασίας στο Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κ.Π.Ε. στην Αθήνα, με ειδικότητα:
Συντονιστής / στρια Εκπαίδευσης (Μερικής απασχόλησης)
Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου
Απαραίτητα Προσόντα:
* Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας ή Κοινωνικών Επιστημών ή Επιστημών Αγωγής και Εκπαίδευσης
* Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
* Προηγούμενη εμπειρία στο σχεδιασμό /υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.
* Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
* Πολύ καλή γνώση αγγλικών (προφορικός και γραπτός λόγος),
* Ικανότητα αναζήτησης επιστημονικής βιβλιογραφίας
* Επιστημονική περιέργεια και διάθεση για απόκτηση νέων δεξιοτήτων μέσω της εργασίας.
* Δυνατότητα για ευελιξία στο ωράριο απασχόλησης
Θα συνεκτιμηθούν
* Προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε περιβάλλον πολλαπλών απαιτήσεων.
* Προηγούμενη εμπειρία στη λήψη πρωτοβουλιών αλλά και στη συνεργασία με επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς.
* Προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε ομάδα.
* Προηγούμενη εμπειρία στο χώρο της Ψυχικής Υγείας ή στην επαγγελματική εκπαίδευση στο χώρο της ψυχικής υγείας.
* Ικανότητα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης προτάσεων και αποφάσεων
Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά επισκεφθείτε το link:

https://kpechios.gr/ta-nea/44-prokyrikseis/485-a-2

Aναζητάμε Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης

kpechios.gr

για το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης…….

 
Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση & αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.
Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί μετά από συνέντευξη. Στους υποψήφιους που θα επιλεγούν για το τελικό στάδιο αξιολόγησης, θα ζητηθεί να διατυπώσουν γραπτά απόψεις και προτάσεις για την ανάπτυξη του τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Χρυσολωρά 10-12, Αθήνα, καθημερινά 10:00-16:00 ή ηλεκτρονικά στο tete@kpechios.gr, από την δημοσίευση της παρούσης έως και τις 31/10/2018.
Πληροφορίες δίνονται καθημερινά 10:00 – 16:00, στο τηλέφωνο 210 5731581