Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Β΄ Κύκλος

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Β΄ Κύκλος

Τ ο πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανέργων, µισθωτών και, αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας µε την ειδικότητά τους συναφούς σε . Επιδίωξη του προγράµµατος αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ηλεκτρονική υποβολή σε 3 κύκλους

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.
Η µπορεί να γίνει σε ηλεκτρονική υποβολή 3 διαφορετικές
περιόδουςοι οποίες είναι οι εξής:

1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017

2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017

3η περίοδος υποβολής:Έναρξη8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας

Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας

Σύνοψη Προγράμματος