Υποτροφίες για το MBA Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Υποτροφίες – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. θα χορηγήσουν 2 πλήρεις υποτροφίες στους 2 καλύτερους φοιτητές που θα εισαχθούν το ακ. έτος 2017- 2019 στο ΜΒΑ Full Time.

Τα κριτήρια για την επιλογή (εκτός των απαραίτητων δικαιολογητικών) είναι τα εξής:

  • Πτυχίο με βαθμό από 8,5 και άνω (άριστα)
  • GMAT με σκορ από 700 και άνω
  • IELTS με σκορ από 7,5 και άνω

 

Υποτροφία Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)

Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (Ε.Α.Σ.Ε.) θα χορηγήσει 1 υποτροφία 5.000 ευρώ σε 1 άριστο φοιτητή που θα εισαχθεί το ακ. έτος 2017- 2019 στο ΜΒΑ Full Time.

Τα κριτήρια για την επιλογή (εκτός των απαραίτητων δικαιολογητικών) είναι τα εξής:

  • Πτυχίο με βαθμό από 8,5 και άνω (άριστα)
  • GMAT με σκορ από 700 και άνω
  • IELTS με σκορ από 7,5 και άνω