Πρόγραμμα υποτροφιών για νέους ερευνητές: «Séjours scientifiques de haut niveau» (SSHN)

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2017

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας, σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air France.

Η υποτροφία, διάρκειας 1-4 μηνών, χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας.

Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής: – Ψηφιακές Τεχνολογίες – Ενέργεια – Περιβάλλον – Γεωπονία – Αγροδιατροφή – Βιοτεχνολογίες – Υλικά – Διάστημα – Αεροναυπηγική

Στόχος

 Οι υποτροφίες αυτές δίνουν στους νέους Έλληνες ερευνητές τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια γαλλική ερευνητική ομάδα, η οποία υπάγεται σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση. Οι υποτροφίες πρέπει να συμβάλλουν στην έναρξη και την ενίσχυση των ελληνογαλλικών συνεργασιών όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

– να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να διαμένουν στην Ελλάδα

– να είναι ηλικίας έως 35 ετών το ανώτερο

– να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή να έχουν υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30 Ιουνίου 2017

– να εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό ή σε ένα ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης

– να διαθέτουν μία πρόσκληση από τον γαλλικό οργανισμό υποδοχής.

Κριτήρια επιλογής

Θα δοθεί προτεραιότητα στις ερευνητικές προτάσεις που:

– είναι ιδιαίτερα καινοτόμες στους προαναφερθέντες τομείς έρευνας

– εντάσσονται σε μια υπάρχουσα εταιρική σχέση ή στοχεύουν να καταλήξουν στη θέσπιση μιας μακρόχρονης συνεργασίας

– οδηγούν σε μια επιστημονική δημοσίευση

– προτεραιότητα θα δοθεί στους ερευνητές που υπάγονται σε οργανισμούς μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας MAZINNOV (mazinnov@ifa.gr).

Κατάθεση υποψηφιότητας/Κατάρτιση φακέλου

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://www.ifa.gr/el/etudes-en-frgen/bourses-de-mobilite-el/bourseschercheurs-el

Οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνέντευξη.

Πληροφορίες: bourses@ifa.gr