ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ LLOYD’S REGISTER FOUNDATION* ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Α.Ε.Ι. ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Το Lloyd’s Register Foundation δια μέσου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, θα χορηγήσει υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε απόφοιτο Α.Ε.Ι. για σπουδές σε τομείς σχετιζόμενους με την ναυτιλία σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, Διεθνώς Ανεγνωρισμένα.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις-δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να σταλούν μέχρι και την 30η  Δεκεμβρίου 2016, στο Ηellenic Lloyd’s S.A. (Ακτή Μιαούλη 87, 185 38 Πειραιάς, Τηλ: 210 4580852, Υπόψη κου Τ. Σταματέλλου) ή στην Ένωσιν Ελλήνων Εφοπλιστών (Ακτή Μιαούλη 85, 185 38 Πειραιάς, Τηλ: 210 4291159-65, Υπόψη κας Ε. Πρασίνου) είναι τα εξής:

  1. Αίτηση με βιογραφικό και πλήρη στοιχεία του αιτούντος/αιτούσης
  2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) ή από Α.Ε.Ι της Μεγάλης Βρετανίας με βαθμό τουλάχιστον upper second (2,1) δεόντως επικυρωμένο.  Πέραν της βαθμολογίας θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.
  3. Βεβαίωση αποδοχής από το Διεθνώς Ανεγνωρισμένο Πανεπιστήμιο για τις Μεταπτυχιακές σπουδές εκπαιδευτικού έτους 2017/2018 καθώς και βεβαίωση εγγραφής σε αυτό όταν χορηγηθεί και παραληφθεί από το Πανεπιστήμιο, μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
  4. Όριο ηλικίας υποψηφίων το 26ο.
  5. Πτυχίο Αγγλικών: Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS.
  6. Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο.
  7. Για τους άρρενες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.

 

* Το Lloyd’s Register Foundation,βοηθά την προστασία της ζωής και της ιδιοκτησίας  με το να υποστηρίζει  την εκπαίδευση σε κλάδους που είναι σχετικοί με την μηχανική, με την κοινωνική συμμετοχή και ενημέρωση  και με την εφαρμογή των ερευνών.