ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΡΑΤΩΝ –ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

 

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

 Πειραιάς,  3.11.2016

Η Ενωσις Ελλήνων Εφοπλιστών θα χορηγήσει στη μνήμη του αειμνήστου Προέδρου της Αντωνίου Χανδρή, υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου, κατά προτίμηση σε παιδί ναυτικού, απόφοιτο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι για σπουδές σε τομείς σχετιζόμενους με την ναυτιλία σε Πανεπιστήμια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ελλάδος.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις-δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να σταλούν μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2016 στην Ενωσιν Ελλήνων Εφοπλιστών (Ακτή Μιαούλη 85, Πειραιά 185 38, τηλ: 210 4291159-65, Υπόψη κας Ε. Πρασίνου) είναι τα εξής:

  1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του αιτούντος / αιτούσης.
  2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωμένο. Πέραν της βαθμολογίας θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.
  3. Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
  4. Όριο ηλικίας υποψηφίων το 26ο.
  5. Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για πραγματοποίηση των σπουδών.

Αγγλικά:                Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS.

Γαλλικά:                Superieur III ή Sorbonne II

Γερμανικά:            Mittelstufe III

Ιταλικά:                 Superiore

Ισπανικά:               Superiore

Πορτογαλικά:        Superior

  1. Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο.
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος της οικογένειας και του ίδιου του/της υποψηφίου/ας, στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση, συνοδευόμενο από φωτοτυπία του εντύπου Ε9.
  3. Για τους άρρενες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.