1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ότι η προκήρυξη του ΕΛΙΔΕΚ δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Νοεμβρίου 2016.

Η προκήρυξη είναι αναρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.gsrt.gr/News/Files/New61360/elidek_scholarships.pdf

 

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους και παρέχονται επίσης από το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού / Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, στο email: askelidek@gsrt.gr και στα τηλέφωνα 210 7458125, 2107458126 και 2107458124.

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&neTa=1_61360&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

http://ereuna.minedu.gov.gr/index.php/gr/slideshow-c-m/554-1-3