Η ΕΑΤΑ αναζητά συνεργάτη για συμμετοχή στο έργο Icarus, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020

Απαραίτητα Προσόντα:

 1. Πτυχίο Φυσικού, Χημικού η Μηχανικού Περιβάλλοντος ή ανάλογο ισότιμο και αναγνωρισμένο πτυχίο ιδρύματος εξωτερικού από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος σε αντικείμενο σχετικό με το έργο (π.χ. Διαχείριση Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής πολιτικής, Περιβάλλον και υγεία,) ή ανάλογος ισότιμος και αναγνωρισμένος τίτλος ιδρύματος εξωτερικού από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
 4. Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά
 5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Επιπρόσθετα (βαθμολογούμενα) κριτήρια και δεξιότητες:

 • Τουλάχιστον ενός έτους  αποδεδειγμένη εμπειρία σε: Διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και κοινωφελή ιδρύματα (Project Management)
 • Ειδίκευση σε θέματα αέρια ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής.
 • Αξιολόγηση στοιχείων εκπομπών αερίων ρύπων και τη χρήση μοντέλων ρύπανσης
 • Πολιτικές αντιμετώπισης αέριας ρύπανσης και αξιολόγησης των πολιτικών αυτών
 • Μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον και αξιολόγησης αυτών
 • Καλή γνώση και χειρισμός ψηφιακών δεδομένων (βάσεις δεδομένων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-GIS

Λίγα λόγια για το έργο ICARUS

Το έργο ICARUS στοχεύει να  αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων στα αστικά κέντρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης  για την ποιότητα του αέρα και την κλιματική αλλαγή. Αυτό θα οδηγήσει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Θα χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνδυάζοντας επίγειες μετρήσεις, ατμοσφαιρική μεταφορά και τη μοντελοποίηση χημικού μετασχηματισμού καθώς και δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα έχουν συλλεχθεί από δορυφόρο, εναέρια και προσωπική τηλεπισκόπηση.

Η μεθοδολογία και τα εργαλεία του ICARUS θα εφαρμοστούν σε εννέα ευρωπαϊκές πόλεις διαφορετικού μεγέθους, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και ιστορίας. Θα αναλυθούν τυεχνολογικά και μη-τεχνολογικά μέτρα και πολιτικές επιλογές τα οποία θα προταθούν στις αρμόδιες αρχές για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή σε επίπεδο πόλης.

Με βάση τα προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης που περιγράφονται παραπάνω, θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες για εναλλακτικές περιβαλλοντικές λύσεις που μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα και του αποτυπώματος άνθρακα καθώς και στην υγεία τους έτσι ώστε να τους παρακινήσει να υιοθετήσουν εναλλακτικές συμπεριφορές. Συγκεκριμένα μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν για να συλλέξουν τις αλληλεπιδράσεις του πληθυσμού, των επιχειρήσεων και των παρόχων υπηρεσιών. Θα ληφθούν υπόψη κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και κοινωνικές δυναμικές για να εκτιμηθεί ο συνολικός πολιτικός αντίκτυπος.

Τα ευρήματά του έργου θα περιληφθούν σε έναν ηλεκτρονικό οδηγό για τη διακυβέρνηση βιώσιμης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής σε όλες τις πόλεις της ΕΕ.

Το έργο ICARUS θα αναπτύξει επίσης ένα όραμα για μια μελλοντική πράσινη πόλη: ένα μοντέλο που θα επιδιώξει να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις. Θα σχεδιαστούν μονοπάτια μετάβασης τα οποία θα αναδείξουν πώς μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, υφιστάμενες πόλεις μπορούν να μετατραπούν σε πόλεις με σχεδόν αρνητικό ή και μηδέν αποτύπωμα άνθρακα και μέγιστη ευεξία.

Το έργο έχει χρονική διάρκεια έως 31 Μαίου 2020.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό μέχρι την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 με την ένδειξη «Συνεργάτης στο έργο Icarus», στη διεύθυνση: info@developathens.gr.  Η ΕΑΤΑ θα επικοινωνήσει μόνο με τους ενδιαφερόμενους που θα επιλεγούν για το στάδιο της συνέντευξης.

Αυτό το πρόγραμμα έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (συμφωνία κοινοπραξίας 2016-5-16]) “.

http://www.developathens.gr/el/node/755