ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβεί στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις: α) Οργάνωση και Διοίκηση, β) Επιχειρησιακή Έρευνα, γ) Συστήματα Παραγωγής, και δ) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στις Επιστήμες Μηχανικών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι πολυτεχνικών σχολών και απόφοιτοι τμημάτων φυσικής, χημείας, μαθηματικών, γεωλογίας, γεωπονίας, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, πληροφορικής, και ιατρικών/βιολογικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων. Δικαίωμα αίτησης έχουν επίσης και οι τελειόφοιτοι που οφείλουν έως δύο μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι εφόσον γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως 30/9/2016.

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.msc.pem.tuc.gr, μέχρι 11/7/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής (τηλ. 28210-37255, 37301, e-mail: pmsmpd@dpem.tuc.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα: http://www.pem.tuc.gr/4616.html