Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Εφαρμοσμένες Πολιτικές & Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος”

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.) και το – ισότιμο και ομοταγές με τα ελληνικά ΑΕΙ – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ε.Π.Κ. – Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ) διοργανώνουν από κοινού Διαϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.).  Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη αναγνωρισμένου (Υ.Α. 117540/Ε/28-8-13) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στο Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (δηλαδή, Πανεπιστημιακά και Πολυτεχνικά Τμήματα και Σχολές Α.Ε.Ι. καθώς και Τμήματα Α.Ε.Ι. του Τεχνολογικού Τομέα – Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Μεταπτυχιακοgraduate_cyprus_peiraiasύ Προγράμματος και οι βασικές τους σπουδές παρουσιάζουν συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2016 ενώ τα μαθήματα αρχίζουν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2016 και γίνονται στο ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. στην ελληνική γλώσσα.  Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα ισοκατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και – στη συνέχεια – η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  Η κανονική χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΕ ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα ενώ υπάρχει και πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Το Π.Μ.Σ. –Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. αυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά δίδακτρα είναι 5000 ευρώ ανά φοιτητή, τμηματικά καταβαλλόμενα σε έξι (6) δόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να υποβάλλουν από τις 11 Μαΐου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του AΕΙ Πειραιά T.T. τα εξής έντυπα και δικαιολογητικά:

[ Σημ.:  Η Αίτηση μπορεί να προηγηθεί χρονικά και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται, να υποβληθούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2016 ]   

  1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από τη Γραμματεία ή από τη σχετική ιστοσελίδα ( www.environmentalprotection.gr ) και κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (βλ. στη συνέχεια τη διεύθυνση αποστολής). Μια (1) μικρή φωτογραφία επί του εντύπου της Αίτησης.
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παράρτημα Διπλώματος) ή, εφόσον δεν υπάρχει ακόμα τίτλος σπουδών, στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου μέχρι τις εγγραφές στο ΠΜΣ (1ο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου). Επίσης, αναγνώριση και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ (για Πανεπιστήμια της αλλοδαπής).
  3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων.
  4. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
  5. Μια (1) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών/-τριών θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς το Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική/πτυχιακή εργασία, οι λοιπές σπουδές ή επιμόρφωση (ξένη γλώσσα, κατάρτιση, σεμινάρια κ.ά., εφόσον υπάρχουν), η τυχόν υπάρχουσα επιστημονική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία καθώς και οι συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).  Οι καταρχήν αποδεκτοί/-ές υποψήφιοι/-ες δύναται να κληθούν σε συνέντευξη.

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (2105381412, κ. Αθηνά Μελά), από την ιστοσελίδα www.environmentalprotection.gr και από το Διευθυντή του ΠΜΣ Γιώργο Κ. Βαρελίδη (gvarel@teipir.gr,  6977-091723).  Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται είτε στη γραμματεία του Μεταπτυχιακού (Γραφείο Δδ4, ισόγειο Β` κτιρίου, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, 2105381412) είτε στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (και ταχυδρομικά – με συστημένο) στη διεύθυνση:  «Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. – πρώην ΤΕΙ Πειραιά), Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (ισόγειο Β` Κτιρίου), Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 (Αιγάλεω), τηλ. 210-5381215,  υπόψη κ. Ειρήνης Βαρδακώστα».

Ιστοσελίδα:  www.environmentalprotection.gr

 

Αθήνα,  7 Μαΐου 2016

Ο  Διευθυντής  του  Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

 

Δρ ΕΜΠ  Καθηγητής  Γιώργος Κ. Βαρελίδης