Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας»

Ανακοινώνεται η προκήρυξη του 2 κύκλου σπουδών του ανωτέρω
μεταπτυχιακού προγράμματος από το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ακολουθώντας
τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στοχεύει στην
ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης
στα πεδία της γεωπολιτικής ανάλυσης, της γεωστρατηγικής σύνθεσης, της
άμυνας και της διεθνούς ασφάλειας, και σε συναφή με αυτά επιστημονικά
πεδία, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς
φορείς με αντίστοιχο αντικείμενο, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων του.
Στο δεύτερο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), στο ΠΜΣ θα
εισαχθούν έως τριάντα (30) φοιτητές, κατόπιν εξετάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, μέχρι την
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 και ώρα 12.00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.turkmas.uoa.gr
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Ι.Θ. Μάζης