Προσωπικό

Κεντρική Δομή Γραφείο Διασύνδεσης Μυτιλήνης Μαρία Λουράκη, Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου
Κάτια Πολυχρόνη, Εξωτερικός Συνεργάτης
 
Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Χίου Κυριακή Καραμούζου, Μόνιμος Υπάλληλος
Αργυρώ Αμπαζή, Εξωτερικός Συνεργάτης
 
Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Ρόδου Τσαμπίκα Κούρου, Μόνιμος Υπάλληλος
Πατρίσια Οίκουτα-Μάζζα, Εξωτερικός Συνεργάτης
 
Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Σάμου Άννα Θρασυβούλου, Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου
Φωτεινή Μιχαηλίδου, Εξωτερικός Συνεργάτης
 
Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Λήμνου Κατερίνα Παλατιανού, Εξωτερικός Συνεργάτης
 
Τοπικό Γραφείο Σύρου Μαρία Ρούσσου, Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου