Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε αποφοίτους του Τμήματος Περιβάλλοντος οι οποίοι αποφοίτησαν την περίοδο 2000-2010 και διερευνά την επαγγελματική τους εξέλιξη. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι προαιρετικές. Τα δεδομένα και οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο είναι εμπιστευτικά και διέπονται από τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://dasta.aegean.gr). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς από το Γραφείο Διασύνδεσης και το Τμήμα Περιβάλλοντος και θα ανακοινωθούν επίσημα από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Στοιχεία απόφοιτου


Άντρας Γυναίκα

Ερωτήσεις
Μεταξύ των πέντε πρώτων επιλογών
Μεταξύ των 6-10 πρώτων επιλογών
11η ή επόμενη επιλογή

Πολύ 
ικανοποιητική
Αρκετά 
ικανοποιητική
Μέτρια 
ικανοποιητική
Λίγο 
ικανοποιητική
Καθόλου
ικανοποιητική
Ποιότητα 
πανεπιστημιακών 
παραδόσεων

Ποιότητα
συγγραμμάτων 
(σημειώσεις και 
βιβλία που 
διανέμονται)
Υποδομή
του 
τμήματος σε Η/Υ, 
λογισμικό, 
εργαστηριακό 
εξοπλισμό κ.λ.π.

Εργαστηριακά 
μαθήματα και 
εργασίες πεδίου
To επίπεδο των 
πανεπιστημιακών 
σας δασκάλων

Σύνδεση
του 
προγράμματος 
σπουδών με την 
αγορά εργασίας
Ενημέρωση 
για τις 
δυνατότητες,
συνέχισης 
των σπουδών σε 
μεταπτυχιακό 
επίπεδο,
τη,θεωρητική 
κατάρτιση
 που πήρατε στα 
πλαίσια των 
σπουδών σας

την
κατάρτιση 
στην εμπειρική
έρευνα και στην
πρακτική που
πήρατε στα 
πλαίσια των 
σπουδών σας
Γνώσεις
που 
αποκτήσετε στο 
τμήμα σε σχέση
με τις απαιτήσεις
της αγοράς εργασίας

Συνολικά το
πρόγραμμα
σπουδών

Ναι
Όχι

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

Ναι
Όχι

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

Ναι
Όχι

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

Ναι
Όχι

Πριν την φοίτησή σας στο Τμήμα
Μετά την Αποφοίτηση από το Τμήμα

Ναι
Όχι

1.Οι σπουδές στο τμήμα περιβάλλοντος είναι γενικές και απαιτείται παραπάνω ειδίκευση
2.Για να εξειδικευτώ σε ένα γνωστικό αντικείμενο που με ενδιέφερε
3.Για να βρω ευκολότερα εργασία

Ναι
Όχι
Ελλάδα
Ην. Βασίλειο
Η.Π.Α
Γαλλία


Ελλάδα
Ην. Βασίλειο
Η.Π.Α
Γαλλία


Ναι
Όχι

Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολιτικών Μηχανικών
Άλλων Πολυτεχνικών Σχολών
Δασολογίας
Γεωπονίας
Βιολογίας
Γεωγραφίας
Άλλα Τμήματα ΑΕΙ «Διαχείρισης Περιβάλλοντος» κ.ο.κ.
Άλλα Τμήματα ΤΕΙ

Ναι
Όχι

Ναι
Όχι

Ναι
Όχι

Σε μεγάλο βαθμό
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου

Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα
Μισθωτός στον δημόσιο τομέα (στενό ή ευρύτερο)
Συμβασιούχος έργου απασχολούμενος κυρίως σε ένα εργοδότη (ιδιωτικός τομέας)
Συμβασιούχος έργου απασχολούμενος κυρίως σε έναν εργοδότη (δημόσιος τομέας)
Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό
Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό (εργοδότης)
Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση

Γεωργία, Αλιεία, Υλοτομία, Κυνηγετικές ασχολίες
Βιομηχανία (π.χ. Μεταποίηση, Εξορύξεις, Κατασκευές κτλ.)
Εκπαίδευση
Υγεία, Κοινωνική πρόνοια
ΜΜΕ (π.χ. Εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση)
Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις, Πυροσβεστική κτλ.)
Λοιπός Δημόσιος Τομέας (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιος Υπάλληλος κτλ.)
Τράπεζες, Οικονομικός Τομέας, Ασφάλειες, Κτηματομεσιτικά
Παροχή Υπηρεσιών (π.χ. μικρεμπόριο, μεταφορές, τροφοδοσία, αναψυχή, καθαρισμός κτλ.)
Άλλο

Ναι
Όχι

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

Έως 600 €
601 έως 900 €
901 έως 1200 €
Πάνω από 1201 €


Έως 6 μήνες
6 έως 12 μήνες
1 έως 2 χρόνια
Πάνω από 2 χρόνια

Ναι
Όχι

Ο μικρός αριθμός των προσλήψεων στο δημόσιο
Ο ανταγωνισμός με αποφοίτους άλλων τμημάτων
Η ζήτηση ατόμων με μεταπτυχιακές σπουδές
Ο κλάδος μας δεν έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας
Δεν γνωρίζω κλάδους και εργοδοτικούς οργανισμούς που απορροφούν αποφοίτους του τμήματος