Γενικές πληροφορίες

Οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν κατάλληλους υποψήφιους για εργασία μέσα από την Ηλεκτρονική Τράπεζα Βιογραφικών, να δημοσιεύουν θέσεις εργασίας, να κάνουν ανακοινώσεις στον Ηλεκτρονικό Πίνακα Ανακοινώσεων, να λαμβάνουν το μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό (newsletter) του Γραφείου Διασύνδεσης, αλλά και να δηλώνουν εάν θέλουν να συμμετέχουν σε μελλοντικές εκδηλώσεις του γραφείου (π.χ: Career’s Day, Ημερίδα Ενημέρωσης για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών κτλ) ή να υπογράψουν πρωτόκολλο συνεργασίας.

Οι φορείς που μπορούν να εγγραφούν στο Γραφείο Διασύνδεσης και να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μπορούν για παράδειγμα να είναι φορείς απασχόλησης, εργοδοτικοί φορείς, μορφωτικά τμήματα, εκπαιδευτικοί φορείς, επιχειρήσεις, σύλλογοι αποφοίτων.